Polityka ochrony danych osobowych

§1

 1. Niniejsza polityka określa zasady ochrony danych osobowych dobrowolnie wprowadzonych do systemu informatycznego za pomocą formularza na stronie internetowej garnuszewski.pl przez użytkowników przy wykorzystaniu dostępnych w nim środków technicznych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Philips & Garnuszewski Spółka Partnerska Adwokata i Radcy Prawnego z siedzibą w Poznaniu przy Alejach Niepodległości 51/1 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań—Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000478110, posiadająca numer NIP 7831703848 oraz numer REGON 302535351. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się również pod numerem telefonu 61 855 20 44, za pomocą formularza w Serwisie lub poprzez adres poczty elektronicznej kancelaria@garnuszewski.pl
 3. Ochrona danych osobowych, opisana w niniejszej polityce, jest prowadzona w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.) w związku z przetwarzaniem tych danych w celach związanych z działalnością gospodarczą administratora danych i w związanych z tym celach zarobkowych, tj. w celach marketingowych oraz w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

§2

 1. Za dane osobowe w rozumieniu niniejszej polityki oraz ustawy uważa się wszelkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej osoby fizycznej lub informacje, za pomocą których możliwe jest zidentyfikowanie takiej osoby poprzez ustalenie jej tożsamości bezpośrednio lub pośrednio.
 2. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby fizycznej, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, ustaleń lub działań.

§3

 1. Przetwarzanie danych w zbiorze danych, rozumiane w szczególności jako ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie oraz usuwanie, będzie odbywać przede wszystkim za pomocą systemu informatycznego administratora danych.
 2. System informatyczny, w ramach którego przetwarza się dane osobowe, podlega zabezpieczeniu poprzez wdrożone i używanie stosownych środków technicznych i organizacyjnych, które mają na celu uniemożliwienie dostępu do tych danych osobom trzecim oraz osobom nieuprawnionym.

§4

 1. Przetwarzanie danych osobowych dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą osoby, której te dane dotyczą. Podanie danych przeznaczonych do przetwarzania jest dobrowolne.
 2. Usunięcie danych z bazy danych nie wymaga zgody oraz poinformowania osoby, której one dotyczą.
 3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej administratora danych i w celu zarobkowym oraz w celu prowadzenia bezpośrednich działań marketingowych wyłącznie własnych produktów oraz usług skierowanych do osób udostępniających te dane i z ich wykorzystaniem.
 4. Odbiorcą danych osobowych jest administrator danych.
 5. Osoba udzielająca własnych danych osobowych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu powinna skontaktować się administratorem danych na podane dane kontaktowe.
 6. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim wyłącznie w celu związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej przez administratora danych i wyłącznie w celu prowadzenia działań marketingowych produktów lub usług administratora danych po uzyskaniu osobnej zgody osoby udostępniającej dane.

§5

 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo uzyskania od administratora danych informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania, a także czasu takiego przetwarzania danych zwartych w zbiorze danych.
 2. Każda osoba może żądać od administratora danych informacji o sposobie i zakresie udostępniania jej danych innemu podmiotowi.
 3. Każda osoba może w zakresie swoich danych żądać ich uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, a nawet ich stałego usunięcia.
 4. Administrator danych nie powołuje administratora bezpieczeństwa danych.
 5. Do przetwarzania danych osobowych powołane są wyłącznie osoby, które posiadają upoważnienie nadane przez administratora danych. Administrator danych prowadzi ewidencje tych osób. Osoby upoważnione do przetwarzania danych obowiązane są do zachowania danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.
 6. Zbiór danych osobowych jest zgłoszony do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.